دفتر مجازي محمد حسن محقق معين


Thursday, May 29, 2003

جستارهائي در تدوين برنامه يازدهم توسعه ايران

به نام آنكه جان رافكرت آموخت
فروغ دل به نور جان برافروخت

سلام،من يك پژوهشگر اقتصادي ويا متخصص در برنامه ريزي نيستم. بلكه معلم ومحققي علاقه مند به مباحث: آموزش وپرورش به طور عام وتوسعه كشور به طور خاص بوده واز پيشينه تحصيلي علوم اجتماعي و رويكرد ICT برخوردارم.( به لطف وكرامت پروردگار) معمولا در همايش ها وسمينارها ئي كه پيرامون اين موضوعات از 10 سال گذشته تا كنون در كشور برگزار شده در صورت اطلاع با ويا بدون مقاله شركت كرده ام. از اين سابقه وتجربه ، نتيجه مي گيرم كه حداقل فردي ذي نفع دراين مقولات مي باشم!!

سال 1382 ،سال تدوين برنامه دهم توسعه كشور (با احتساب دو برنامه توسعه تدوين شده واجرا نشده ششم رژيم گذشنه واول رژيم فعلي)مي باشد.مرحوم دكترحسين عظيمي كه او رابسيار دوست مي داشتم؛.بنا داشت كه مباني انديشه اي برنامه چهارم توسعه را قبل از شروع تدوين آن در بياورد؛وبلكه از اين هم بيشتر وي معتقد بود كه تدوين برنامه توسعه كار كارمندان ومديران فصل به فصل سازمان برنامه وبودجه (مديريت وبرنامه ريزي فعلي )، نيست بلكه كار نخبگان علمي اجرائي كشور است؛وآنان صرفا نقش دبرخانه اي دارند .اما عجل اورا ياري نداد كه اين انديشه را تحقق بخشد.البته اگر اجل هم ياري مي داد ! معلوم نيست كه ساختار و تشكيلات مديريت ملي كشور به او اجازه اين كار را مي داد !!

از آنجا كه به شاه بيت فردوسي بزرگمرد كويري ايران معتقدم كه سروده است:

جهان يادگار است وما رفتني
به گيتي نماند به جز گفتني

ونيز اين كه بر اين باورم كه:

آگاهي سر آغاز فرزانگي است

وبا لاخره هم آواي شيخ اجل سعدي هستم آنجا كه مي گويد :

تا بدانند اين خداوندان ملك
كز بسي خلق است دنيا يادگار
اين همه رفتند وما، اي شوخ چشم
هيچ نگرفتيم از ايشان اعتبار


لذا تصميم گرفته ام كه با مدد كفار ومهاجمين فرهنگي! تا نرفته ام گفتني هايم را بيشتر از گذشته بپراكنم ؛شايد آگاهي بخش باشد و كمكي به فرزانگي خودم وديگر فرزندان ميهنم! چه خداوندان ملك را خوش بيايد وچه نيايد.!

در يك سال اخير در چند نشست علمي پژوهشي شركت كرده ام وحرف هائي زده وشنيده ام كه به اميد خدا قصد دارم به تدريج در اين صفحه آنها را آفتابي كنم !
اين نشست ها از اين قرارند:

1- سمينار ارائه نتايج طرح جامع نياز سنجي نيروي انساني متخصص و سياست گذاري توسعه منابع انساني كشور كه در در خرداد 1381 برگزار شد.
2- كنگره راهبرد هاي توسعه علمي كشور كه در آذر ماه سال 1381 برگزار گرديد.
3- همايش چالشها وچشم اندازهاي توسعه ايران كه در اسفند ماه 1381 با همت استاد فرزانه مرحوم دكتر حسين عظيمي به خوبي ودرستي وشكوه برگزار گرديد.
4- اولين همايش آموزش الكترونيكي كشور كه در خرداد ماه جاري( 1382 ) برگزار شد.
البته در نشست هاي علمي ديگري نيز شركت كرده ام كه انشاءالله در همين صفحه دست آوردها و نظرات خود را پيرامون آن در چارچوب آمادگي براي تدوين برنامه چهارم توسعه تقديم خواهم كرد.به اميد اينكه ارباب فضل با تسلي شيرازي هم راي گردند آن جا كه سروده است:

شايد كه گفتگوي تو باشد در اين ميان
هر قصه اي كه هست به عالم شنيدني است.

محمد حسن محقق معين (مقني زاده سابق)
پنجشنبه هشتم خرداد ماه 1382

Mohamad Hasan Mohaqeq Moein   ||  7:17 PM  || 

اوراق دفتر :

لينكها:

دغدغه ها:

تماس با من:

آرشيو: